เอกสารประกอบการจดทะเบียนรถใหม่

  • สำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนา)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมรับรองสำเนา)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของสิทธิเลขหมายประมูล
  • หนังสือรับรองการโอนสิทธิหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้
  • หนังสือแสดงสิทธิเลขหมายทะเบียน (ใบเสร็จรับเงินของกรมการขนส่งทางบก)

Copyright © www.tabienonline.com